Vidare installation av fiberboxar

Om man av någon anledning inte kunde vara hemma under installationen av fiberboxar finns det nu en ny chans. Wireless Consulting kommer torsdagen 28e juli och vill ha svar senast måndagen 25e juli om man kan vara hemma. Svar lämnas till styrelsens kontaktperson Tony Jansson som även kan närvara om man inte är hemma. Tony nås via:
Epost: tony-jansson@telia.com
Telefon: 070-2435786

Tekniska frågor angående installation sköts av Micael Lidmalm som nås via:
Epost: info@getteronfiber.se
Telefon: 0735-267326

-Styrelsen i Getteröns Fiber

Fibernätet är nu i drift

Allt är klart! (nästan i alla fall, det är några fastigheter som av olika anledningar inte fått sin fiberkonverter monterad)

Under dagen har de sista installationerna genomförts i nodhuset och vårt fibernät är nu i drift.

Alla som har fått en fiberkonverter monterad i sin fastighet kan nu beställa tjänster via följande hemsida: qmarket.se

När entreprenören monterade fiberkonvertern i er fastighet så gjordes allt klart förutom att den inte anslöts till elnätet. Det ni behöver göra nu är att koppla in fiberkonvertern till elnätet med den nätadapter som är ansluten till fiberkonvertern.

När detta är gjort ska ni vänta några minuter tills lampan på framsidan med beteckningen FX lyser grönt.

Nästa steg är att koppla in en dator med en vanlig nätverkskabel (Cat 5 eller 6 med RJ45-kontakter) till någon av portarna LAN1-8. Det spelar ingen roll vilken port ni väljer. Alla fungerar på samma sätt.

Öppna en webbläsare i datorn (Firefox, Safari, Chrome, Explorer, Edge, etc.) och försök ansluta till valfri hemsida. Ni kommer då att omdirigeras till qmarket.se

Klicka på ”TILL BESTÄLLNINGSPORTALEN” (se bilder)

Qmarket förstasida

Qmarket förstasida

Qmarket andrasida

Qmarket andrasida

Kontrollera att gatuadressen som anges på hemsidan är rätt.

Nu är det dags att välja tjänsteleverantör. Välj utifrån era behov, men tänk på att det är bättre att börja med en lägre hastighet vad gäller bredbandet om ni är osäkra. Om hastigheten visar sig inte räcka till är det bara att höja.

Efter en stund (det tar ungefär 30 min) så är tjänsten klar att användas.

Zitius instruktion för inkoppling av fiberkonvertern kan hämtas som PDF via denna länk

Hälsningar
Getteröns Fiber

– Skickat via Getteröns Fibernät

Uppdatering om installationen av fiberboxar

Wireless Telecom Consulting Group AB (”Wireless Consulting”) har nu börjat kontakta medlemmar på uppdrag av vår kommunikationsoperatör Zitius för att installera fiberboxar i våra fastigheter. Installationerna beräknas vara klara veckan efter midsommar förutsett att man kan vara hemma och ge tillträde till fastigheten.

Det är Wireless Consulting som bokar tiden. Har man övriga frågor ring eller maila styrelsens kontaktperson:

Micael Lidmalm, 0735-267326, micael@lidmalm.com
info@getteronfiber.se

Installationen av fiberboxar

I nästa vecka (fr.o.m 7 juni) kommer arbetet med installationen av fiberboxar i våra fastigheter att påbörjas. Arbetet utförs av NetEl på uppdrag av vår kommunikationsoperatör Zitius, NetEl kommer inledningsvis att kontakta varje medlem i föreningen för att bestämma tid för installation.
Inom 1-2 timmar efter installationen av fiberboxen kommer man att ha en fungerande uppkoppling och kan beställa tjänster på Qmarket.
Vi kommer att återkomma med ytterligare information om hur man går tillväga för att beställa tjänster.

Om ni har frågor, ring eller maila:

Micael Lidmalm, 0735-267326, micael@lidmalm.com
Jesper Vasell, 0707-700256, jesper@vasell.se
info@getteronfiber.se

Information avseende driftsättning av fiberanslutningen

Vi vill påminna om föreningens årsstämma som hålls på Campus Varberg, Stora Hörsalen, den 15 maj 2016 10:00. Välkomna!

Sedan lite information om vad som händer härnäst!

Nu ska det finnas ett fiberuttag monterat i alla fastigheter.

Nästa steg är att vi tar fibernätet i drift.

Fiberföreningen har valt Zitius som så kallad kommunikationsoperatör.

Vad är då en kommunikationsoperatör?

Allting vi gjort hittills, all grävning och dragning av fiberdukt, blåsning av fiberkablarna har resulterat i mängder av kabel som i dagsläget inte gör någonting. Kommunikationsoperatören är den som ser till så att fiberkablarna används till någonting vettigt. Det är de som så att säga skickar ljuset i fiberkablarna. Ungefär som att Varberg Energi levererar strömmen till era vägguttag.

Anslutning:

I nästa steg kommer Zitius att koppla ihop föreningens fibernät med Internet. Detta kommer preliminärt att ske runt den 19/5.

När det är klart kommer Zitius (eller en underentreprenör) att montera en så kallad fiberomvandlare i er fastighet. Detta är en apparat som omvandlar ljuset som skickas i fibernätet till en vanlig nätverkskontakt som ni kan koppla till er dator. Entreprenören kommer att kontakta er och boka tid för installationen.

Fiberomvandlaren är er anslutning mot internet. Till denna kopplar ni (beroende på vad ni väljer att abonnera på):

– Er dator eller router (som kan vara trådlös)
– Er TV via ev. utrustning från tjänsteleverantören
– Er telefon via ev. utrustning från tjänsteleverantören

Tjänster:

När fiberomvandlaren är på plats är det dags att beställa de tjänster ni önskar. Detta görs via en så kallad portal, alltså en webbsida som Zitius tillhandahåller. Den har följande adress:

http://qmarket.se

Om man går in på denna webbsida via den nya fiberanslutningen så kommer ni automatiskt att se de tjänster som erbjuds via er fiberanslutning. Där kan ni välja de tjänster ni önskar och när ni beställer dessa är de tillgängliga omedelbart (detta gäller inte de tjänster som kräver speciell hårdvara, exvis. utrustning för att ansluta TV eller telefoni)

Redan idag kan ni gå in på portalen och se vad som kommer att erbjudas, men då måste ni välja vilket område ni tillhör. I högerkolumnen på portalen finns en rubrik: ”Hitta adress”. Välj istället ”Eller välj område:” och välj ”Halland” så ser ni det utbud som erbjuds i Halland.

Tillgänglighet/Felanmälan:

Vad gör jag om min fiberanslutning inte fungerar? Vem ska jag ringa?
Om någon tjänst inte fungerar, det må vara Internetuppkopplingen, Telefonin eller TV:n så är det alltid tjänsteleverantören ni ska kontakta. Tjänsteleverantören kommer att kontrollera så att allt fungerar hos dem och skicka ärendet vidare om så inte är fallet.

Frågor?

Om ni har frågor kring detta, ring eller maila:

Micael Lidmalm, 0735-267326, micael@lidmalm.com
Jesper Vasell, 0707-700256, jesper@vasell.se

alternativt:

info@getteronfiber.se

Kallelse till föreningsstämma för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningsstämman. Dagordning vid föreningsstämma i Getteröns Fiber Ekonomisk Förening den 15 maj 2016 10,00 på Campus Varberg Stora Hörsalen:

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Godkännande av röstlängden
5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6 Frågan om Föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
7 Fastställande av dagordningen.
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse
10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse ledamöterna.
12 Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
13 Beslut om medlemsavgift för 2017
14 Val av ordförande på ett år
15 Val av fyra ledamöter på 2 år.
16 Val av tre suppleanter på ett år
17 Val av två revisorer på ett år
18 Val av valberedning
19 Övriga frågor

Verksamhetsberättelse för 2015 kan hämtas här i PDF.

Varmt välkomna

Styrelsen för Getterön Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning

Årsredovisningen för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2014-08-28 till 2015-12-31 kan beställas av vår kassör 4 veckor innan Föreningsstämman den 15/5.

Kassör Tony Jansson kan nås via:
Epost: tony-jansson@telia.com
Telefon: 070-2435786