Kallelse till extra föreningsstämma med Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Alla medlemmar hälsas välkomna till Campus Varberg, stora hörsalen, den 23/11 kl 10.00

Viktigt att ni kommer då arbetsgruppen kommer att presentera förslaget på kabeldragning, tidsplanen samt kostnadsförslag. På mötet kommer det att tas beslut om att starta projektet.

Föredragningslista

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare och 2 justeringsmän för mötet
§ 4 Godkännande av kallelsen till mötet
§ 5 Godkännande av föredragningslista
§ 6 Teknikgruppens redovisning av projektet
§ 7 Ekonomisk redovisning av projektet
§ 8 Fråga om start av projektet
§ 9 Val av ordförande i föreningen på 1 år
§ 10 Val av ledamöter på 1 år
Val av ledamöter på 2 år
Val av suppleanter på 1 år
Val av två revisorer på 1 år
§ 11 Val av valberedning
§ 12 Medlemsavgift
§ 13 Övriga frågor

Kommentera