Kallelse till föreningsstämma för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningsstämma för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening!

Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 10:00

Plats: Effekt i Varberg AB, Äppelvägen 3

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Godkännande av röstlängden
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Frågan om Föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
13. Beslut om medlemsavgift för 2019
14. Val av ordförande på ett år
15. Val av fyra ledamöter på 2 år.
16. Val av tre suppleanter på ett år
17. Val av två revisorer på ett år
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse för 2017 kan hämtas här i PDF.

Varmt välkomna

Styrelsen för Getterön Fiber Ekonomisk Förening