månadsarkiv: april 2015

Kallelse till föreningsstämma för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Alla medlemmar hälsas välkomna till Campus Varberg, stora hörsalen, den 2/5 2015 kl. 15.00.

Föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordföreande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 5 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordningen.
§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas rapport
§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Samt hur vinst eller förlust skall disponeras.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10 Fråga om arvode till styrelsen.
§ 11 Val av ordförande på 1 år
Val av 4 ledamöter på 2 år
Kvarstående ledamöter på 1 år
Val av två suppleanter på 1 år
Val av två revisorer på 1 år
§ 12 Val av två ledamöter till valberedningen på 1 år
§ 13 Presentation av entreprenör samt ekonomisk redovisning av
projektet.
§ 14 Teknisk presentation av projektet.
§ 15 Förslag på medlemsavgift för 2016
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Stämman avslutas